Užitečné odkazy

 

 

GDPR

Pověřenec GDPR:

BLAST software, s. r. o., IČ: 26383250, mail: blast22@seznam.cz, tel.: +420 602 211 291 

 

 

 

Zpracovatel:

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


 
 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Jiří Komárek, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou se sídlem Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 66223831 (dále jen „Správce“).

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese blast22@seznam.cz, případně telefonicky na čísle +420 602 211 291.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;
 • aj.

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou:  zaměstnanci soudního exekutora, dodavatel informačního systému AURA, ANTEE, iDEMAX s.r.o., ex.dražby, poštovní služby, daňový poradce, veřejné rejstříky na základě zákonných povinností, ostatní účastníci exekučního řízení. Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

 

 

Předpisy upravující exekuční řízení:

 

Zde uvedené právní předpisy jsou převzaty ze serveru exekutorské komory České republiky. Dokumenty jsou ve formátu Microsoft Word (*.doc).

 

Online databáze a rejstříky:

 

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Registr ekonomických subjektů
Katastr nemovitostí

www.obchodnirejstrik.cz
www.rzp.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
www.cuzk.cz

Dokumenty ke stažení:

Vzor exekučního návrhu

 

Další odkazy:

 

Exekutorská komora ČR
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
On-line právní poradna

www.ekcr.cz
www.justice.cz
www.mvcr.cz
www.mfcr.cz
www.pravnik.cz

 

 

Dražební řád - movité věci

dražební řád - movité věci.pdf

Dražební řád - nemovitosti

Dražební řád - nemovitostijustice.gif

JUDr.Jiří Komárek

Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou
591 01

Kde mě najdete

 


11. 12. Dana

Zítra: Simona

 obrázek3.jpg

 


SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ


Exekuční příkaz

Dokument vydaný exekutorem poté co je soudem pověřen provedením exekuce, který obsahuje zejm. způsob (způsoby), kterými se exekutor rozhodl exekuce provést.

Další pojmy zde

Vykonatelné rozhodnutí

Rozhodnutí, které již nemůže být napadnuté opravným prostředkem (odvoláním) zpravidla proto, že ho odvolací soud již potvrdil nebo uplynula lhůta k podání odvolání bez toho, aby odvolání bylo podáno.

Další pojmy zde


 


Návštěvnost stránek

072703
komarek_foot.png